Súčasnosť
Elist Consulting


Spoločnosť Elist Consulting s.r.o. podpísala zmluvy o sprostredkovaní s bankovými a poisťovacími domami. Jej portfólio tvoria banky a poisťovne, ktoré vo svojichoblastiach pôsobnosti dominujú a ich produkty pre klientov sú ekonomicky príťažlivé. Spoločnosť sa zameriava na životné poistenie ako aj na neživotné poistenie. V oblasti úverov sprostredkúva úvery pre retailových klientov, ako aj korporátnych klientov. Ako jediná spoločnosť na trhu sa venujeme poradenstvu pri financovaní projektov z EU pre samosprávu. Naši spolupracovníci analyzujú problematiku samospráv, venujú sa následnému poradenstvu a samozrejme implementácii projektov. Cieľom spoločnosti Elist Consulting s.r.o. je poskytovanie vynikajúcich zákazníckych služieb na všetkých úrovniach styku so zákazníkom.

Prístup spoločnosti Elist Consulting je nasledovný:


- Nezameriavame sa na jednotlivé produkty

- Dôraz na zákazníka aplikujeme v celej spoločnosti,

- Neponúkame jeden produkt, prešli sme na predaj dlhodobého vzťahu

- Pri chápaní trhu náš pohľad smeruje k chápaniu zákazníkov

- Nenasledujeme trh, ale pristupujeme k inováciám

- Od plnenia požiadaviek zákazníkov k uspokojovaniu ich potrieb


Inovácie
pre klientov


Reklamácie
pre klientov


Spoločnosť Elist Consulting. s.r.o. je moderným sprostredkovateľom. Súčasnosť si vyžaduje promptne reagovať na potreby trhu. V záujme skvalitňovania služieb pre svojich klientov ako aj budúcich klientov a širokej verejnosti Vám dávame priestor pre vyjadrenie zlepšovacích návrhov, podnetov týkajúcich sa problematiky sprostredkovania, Web portálu ako aj sprostredkovateľských služieb celkovo.
Spoločnosť Elist Consulting. s.r.o.. so sídlom Tekovská 29, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 720 824, DIČ: 2024061897, zapísaná v registri okr. súdu Nitra, Odd.:Sro, Vložka číslo 37077/N uverejňuje tento reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok upravuje zásady súvisiace s postupom pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností. Slúži na domáhanie sa svojich práv a chránených záujmov a upozorňovanie na konkrétne nedostatky.