PortfólioLen u násAktívna správa zmlúv

Spoločnosť Elist Consulting. s.r.o. od roku 2011 pre svojich klientov ako jediná na slovenskom trhu poskytuje nový moderný spôsob starostlivosti o klienta –„Aktívnu správu zmlúv“. Informujte sa mailom: info@elistcon.sk

Prečo klienti prerábajú v investičnom poistení?

 • Uzavreli ste si Investičné poistenie v niektorej poisťovacej spoločnosti?,
 • Máte po dlhšom čase menej peňazí v sporení ako ste do neho zaplatili?,
 • Informoval Vás v minulosti sprostredkovateľ o vývoji Vašej investície? Ako každý klient s uzavretým investičným poistením obdržíte výročný list raz ročne od poisťovne, kde Vás informujú o stave Vášho účtu. Ste nahnevaný lebo je tam menej peňazí ako ste vložili. Ale s tým už neviete nič urobiť,lebo ste nereagovali na pohyby podielových jednotiek na trhu keď bolo treba. Čo s tým?.

Riešením je „Aktívna správa zmlúv“ od Elist Consulting. s.r.o.

Čo prináša „Aktívna správa zmlúv?“

Požiadavka trhu smerovala na sprístupnenie informácií klientom o ich financiách v poistnom produkte Allianz – Invest vo všetkých svojich modifikáciách. Čoraz viac našich klientov využíva služby „Aktívnej správy zmlúv“, ktorú ako jediná sprostredkovateľská spoločnosť prinášame svojim klientom. Naši klienti majú dostatok informácií o vývoji svojho investičného produktu a o hodnotách podielových jednotiek.

Ako pracuje „Aktívna správa zmlúv“?

Klient spoločnosti Elist Consulting. s.r.o. po uzavretí poistnej zmluvy s regionálnym zástupcom našej spoločnosti automaticky vstupuje do „Aktívnej správy zmlúv“. Vypísaním dotazníka, ktorý určí investičný profil klienta, systém navolí hodnotiace kritéria rizikovosti ktorú je klient ochotný akceptovať. (V prípade zníženia hodnoty podielovej jednotky o určitú percentuálnu hodnotu automaticky upozorňujeme klienta na túto skutočnosť. Nasleduje osobné stretnutie s našim regionálnym zástupcom, pri ktorom v reálnom čase – rýchlo vzniká odozva na uvedenú skutočnosť.)

Ako začať s „Aktívnou správou zmlúv?“
Osobné stretnutie:

 • Zakúpte si Investičné poistenie u nášho regionálneho zástupcu,
 • Ak už máte uzavreté Investičné poistenie informujte najbližšieho regionálneho zástupcu,
 • Vyplňte na stretnutí „Investičný dotazník“.

Internet:

 • Kontaktujte najbližšieho regionálneho zástupcu (kontakt nájdete v časti „Kontakty“),
 • Na stránke vyplňte „Investičný dotazník“,
 • Náš regionálny zástupca Vás informuje o najrýchlejšej možnosti využívania služby „Aktívna správa zmlúv“.

Mať svoje investície pod kontrolou je cieľom každého úspešného človeka.Poistenie fotovoltaických elektrární

Naša spoločnosť vstúpila na trh poistenia fotovoltaických elektrární ako jedna z mála sprostredkovateľov. Keďže ide o úzko špecializovanú oblasť ponúkame klientom aj odbornú pomoc pri výstavbe ako aj pri prevádzke elektrární. Odborní poradcovia školení na problematiku poistenia fotovoltaických elektrární, ich dlhoročné skúsenosti a prax v oblasti informačných technológií a elektroniky prinášajú našim klientom podporu aj mimo problematiky poistenia.

Pomoc hlavne pri poistných udalostiach je neoddeliteľnou súčasťou programu poistenia fotovoltaických elektrární. Sme pripravení spolupracovať aj s existujúcimi prevádzkovateľmi a majiteľmi elektrární. Stante sa našim klientom a využite naše know-how.

Kontaktujte nás prostredníctvom emailu: info@elistcon.sk, alebo na telefónnom čísle +421 0911 559 558.Poistenie enviromentálnych škôd

Vážený obchodný partner,
od 1. 7. 2012 vstupuje do účinnosti ustanovenie § 13 z.č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, z ktorého vyplýva povinnosť prevádzkovateľa pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti.

Výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody. Zároveň je prevádzkovateľ povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu, vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.

Ako sa poistiť?

v prípade záujmu o vypracovanie ponuky nás kontaktujte prostredníctvom emailu: info@elistcon.sk, alebo na telefónnom čísle +421 0911 559 558SlužbyFinančný audit

Nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek budúceho riešenia je audit existujúceho stavu financií. Keďže pôsobíme na trhu v oblasti financií, ponúkame svoji súčasným, ako aj budúcim klientom službu finančného auditu. Náš regionálny zástupca priamo z vašich podkladov vyhodnotí Vašu situáciu hlavne v oblasti výdavkov. Profesionalita a širokospektrálny pohľad na finančné toky Vám do budúcnosti umožní optimalizáciu príjmov a výdavkov. Uvedomujeme si, že Váš čas nie je určený na stráženie financií. Naši klienti sa venujú rôznym predmetom podnikania ale jedno majú spoločné. Všetci si potrebujú strážiť svoje financie. Preto služba finančného auditu je len začiatkom poradenskej spolupráce.Analýza rizík

Druhý krok k ozdraveniu Vašich financií a zabezpečeniu budúcich ziskov je analýza rizík. Riziko je fenomén, ktorý predstavuje potencionálne ohrozenie. Našim cieľom je na riziká poukázať a snažiť sa mieru rizika znížiť, alebo ho úplne eliminovať.

Na riziká sa pozeráme v rovine poistenia rizík, ale aj v rovine finančných stimulov či už do podnikania alebo osobného života vo forme dotácie z externých zdrojov, čiže úverov.

Dnešná doba prináša množstvo ohrození (majetku, života, …), ktoré sa v minulosti nevyskytovali. Kvôli tomuto javu je potrebné spolupracovať s klientom ako partnerom. Náš zámer spolupracovať s partnerom dlhodobo sa zakladá na korektnej a vzájomne pravdivej analýze rizík.Implementácia riešení

Máte problém s realizáciou projektov, ktoré pre Vás niekto pripravil? Alebo ste sa stretli niekedy s problémom:
Kam sa máme obrátiť, keď sa stane poistná udalosť alebo nepredvídaná investičná príležitosť?

Elist Consulting s.r.o. zabezpečuje pre svojich partnerov implementáciu navrhovaných riešení v každom sektore, ktorý máme v predmete sprostredkovania. Pre klientov sme pripravení okrem finančného auditu, analýzy rizík a poradenstva, stáť pri Vás a pomáhať pri nasadzovaní vybraných produktov. Následne prevádzkovať dohľad počas celej doby životnosti produktov. Asistencia v našich službách k Vám prináša napríklad spolupodieľanie sa regionálneho zástupcu na nahlasovaní poistných udalostí, vyjednávaní podmienok pre Vás ako klienta v bankách a poisťovniach. V rámci projektov sme schopní prevziať manažment riadenia celého projektu prostredníctvom našich partnerov, dlhodobo pôsobiacich na trhu v oblasti poradenstva pre investičné a vzdelávacie projekty.Poradenstvo

Elist Consulting s.r.o. má v názve ukryté slová „Profesionálny, Exkluzívny Prístup“.

Tri slová definujúce prioritne práve poradenstvo. Spokojnosť našich klientov sa zakladá na partnerstve, v ktorom sme pri Vás vždy, keď nás potrebujete. Naši regionálni zástupcovia sú pri Vás blízko, sídlia vo vašich regiónoch. Dlhodobé skúsenosti kolegov – obchodnej služby, ich vplyv na strategické organizácie v regiónoch z nás robí dôveryhodných partnerov pri poradenstve v oblasti Vašich financií. Poradenstvo je dnes v oblasti sprostredkovania pridaná hodnota, ktorú naša spoločnosť zaradila do firemných štandardov. To čo u nás nájdete ako samozrejmosť, iní len hľadajúProduktyBankovníctvo

Ponúkané produkty :

 • Hypotekárne úvery
 • Bezúčelové spotrebné úvery nezabezpečené nehnuteľnosťou
 • Spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou
 • Spotrebné úvery bez zabezpečenia
 • Spotrebné úvery na kúpu osobného automobilu
 • Splátkové úvery pre podnikateľov
 • Úvery na obnovu bytových domov
 • Prijímanie vkladov


Poisťovníctvo

Životné poistenie:

 • Kapitálové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Detské poistenia
 • Rodinné poistenia
 • Miliónové poistenie
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie do hôr
 • Vkladové poistenia

Neživotné poistenie :

Poistenie áut:

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Asistenčné služby
 • Právna ochrana
 • Zodpovednosť dopravcu
 • Poistenie nákladu

Poistenie majetku:

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie fotovoltaických elektrární
 • Poistenie vybavenia a zásob
 • Poistenie peňazí a cenín
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Poistenie výstavby
 • Poistenie tovaru pri preprave

Poistenie príjmov:

 • Poistenie výpadku prevádzky
 • Poistenie zvýšených nákladov
 • Poistenie ušlého nájmu

Poistenie zodpovednosti:

 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti
 • Poistenie zodpovednosti za výrobok
 • Poistenie manažérov (D & O poistenie)
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti
 • Zodpovednosť z domácnosti
 • Zodpovednosť z nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť voči zamestnávateľovi
 • Zodpovednosť z prevádzky plavidla

Poistenie finančné:

 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie finančných záruk
 • Poistenie stiahnutia výrobku z trhu
 • Poistenie sprenevery
 • Poistenie únosu a vydierania
 • Poistenie právnej ochrany
 • Cestovné poistenie

Poistenie poľnohospodárov:

 • Poistenie plodín
 • Poistenie hospodárskych zvierat
 • Poistenie lesov
 • Poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov

Poistenie zamestnancov:

 • Životné poistenie s príspevkom zamestnávateľa
 • Penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom
 • Skupinové úrazové poistenie
 • Skupinové zdravotné poistenie

Poistenie právnej ochrany:

 • Právna ochrana vodiča a vozidla
 • Právna ochrana pri pracovnom vzťahu
 • Právna ochrana rodiny

Poistenie zvierat:

 • Poistenie psov
 • Poistenie mačiek